Katalog » Regulamin
Moje konto    
Regulamin
NOWE PRAWA KONSUMENTA.  

1. Kupujący na odstąpienie od umowy zawieranej poza lokalem lub na odległość, bez podania przyczyny ma na to czas do 14 dni.
2. Dokonanie zakupu przez kliknięcie na KUP TERAZ jest równoznaczne z „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.
3. W momencie zwrotu towaru przez klienta, to klient pokrywa koszt wysyłki towaru do sprzedającego.
   Koszt wysyłki jaką poniosła osoba zwracająca towar nie jest zwracany przez sprzedającego.
4. Prawo odstąpienia od umowy konsumentowi nie przysługuje jeżeli dotyczy świadczeń o mocno zindywidualizowanym    charakterze, rzeczy o krótkiej trwałości, produktów higienicznych, pudełkowych gier, filmów, płyt CD,       prenumeraty prasy, towarów zakupionych na aukcjach. Jeżeli na przykład nośniki zawierające nagrania       dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe były dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, to w       momencie otwarcia tego opakowania konsument traci uprawnienie do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny     w terminie 14 dni.
   Zwrotom oraz wymianom nie podlega bielizna w tym rajstopy, rajstopy dla ciężarnych, pończoch, podkolanówki,    suplementy z krótkim terminem do spożycia jeżeli ten był określony w aukcji, otwarte oakowania z    suplementami, towary uszkodzone, używane, bez metek i oryginalnych opakowań.
5. Nie zmieni się czas na złożenie reklamacji z tytułu wady towaru – klienci będą to mogli zrobić nadal w ciągu    dwóch lat od zakupu. Z 6 do 12 miesięcy wydłuży się dla konsumenta czas, w którym przyjmuje się, że wada    istniała już w momencie sprzedaży.

Firma    MED-SPORT WOJCIECH PRZYBYLSKI
Organ, który zarejestrował działalność gospodarczą    
Numer w rejestrze    REGON 302169722
Adres przedsiębiorstwa    64-730 WIELEŃ UL. JARYŃSKA 8
Adres do reklamacji    64-730 WIELEŃ UL. JARYŃSKA 8


    Cechy świadczenia (czyli dokładny opis sprzedawanego przez Ciebie przedmiotu). - DOKŁADNY OPIS       TOWARÓW ZNAJDUJE SIĘ W AUKCJACH
    Możliwe sposoby kontaktu z Tobą (664979065, med-sport@o2.pl, med-sport24.pl@o2.pl, terapeucizycia@o2.pl).
    Koszty zakupu, wraz z kosztami transportu i innymi oraz sposobem ich obliczania. WSZYSTKIE KOSZTY OKREŚLONE SĄ W AUKCJACH DOBRANE INDYWIDUALNIE DO RODZAJU TOWARU.
    Sposób i termin zapłaty za zakupy. TERMIN ZAPŁATY MAKSYMALNIE DO 10 DNI OD DATY ZAKUPU, MOŻLIWE SPOSOBY ZAPŁATY: PRZELEW NA KONTO FIRMOWE, PŁATNOŚĆ ZA POBRANIEM, GOTÓWKA PRZY ODBIORZE OSOBISTYM.
    Istnienie oraz treść gwarancji oraz sposoby jej realizacji. GWARANCJE SĄ OKREŚLONE W AUKCJACH, A JEŻELI NIE TO TOWAR JEST OBJĘTY GWARANCJĄ PRODUCENTA MINIMUM 12 MIESIĘCY.
   

Opis procedury reklamacyjnej:


    Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem [adres e-mail], lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
        imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
        datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
        przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
        wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
    Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
    Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Prawo odstąpienia od umowy    

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności.

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: [adres e-mail]. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej. Przesyłkę należy nadać na adres [adres].

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

[adres sprzedającego]
Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro [numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy : W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy:    

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Allegro nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

    o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
    w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
    w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
    w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
    w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
    w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
    o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
    zawartej w drodze aukcji publicznej;
    o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
    o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
    Zwrotom i wymianom nie podlega bielizna w tym rajstopy, rajstopy dla ciężarnych, podkolanówki, pończochy.

Obowiązek dostarczenia rzeczy bez wad:

Oświadczam, że jako właściciel firmy Med-Sport zobowiązuję się do wysyłki towarów wolnych od wad.
Jednocześnie oświadczam, że nie odpowiadam za uszkodzenia wynikłe w czasie transportu, procedurę
określenia szkody określa protokół spisany w obecności kuriera lub przy odbiorze paczki od listonosza
lub w punkcie pocztowym.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur    

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w [miasto]. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
Powrót
Koszyk
... jest pusty
Bestsellery
Promocje
Nowości